รายการแสดง

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด Song To Remember "Because....."

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด Song To Remember "Because....."
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
อำนวยเพลงโดย นาวี คชเสนี
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตร วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342, 0 2221 0171
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด