รายการแสดง

ละครพูดสลับร้อง เรื่อง "สี่บท"

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม
ละครพูดสลับร้อง เรื่อง "สี่บท"
ณ โรงละครแห่งชาติ
วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
เวลา 14.00 น.
นำแสดงโดย
ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ,ประสาท ทองอร่าม,บุญสร้าง เรืองนนท์
ทวีศักดิ์ อัครวงษ์,ศุภโชค ยอดประเสริฐสุด,ยุทธนา ชิตท้วม
วรวิทย์ ข้าวสามรวง,กรรธวัช แก้วอ่อน,ภมรรัตน์ โพธิ์สัตย์
วันเพ็ญ จิตตรง,ฐาปณัฐ ธรรมเที่ยง,ชุลีกร อินวัน
นักแสดงกิตติมศักดิ์
อิสระ ขาวละเอียด
ร่วมด้วยนักแสดงจากกลุ่มดุริยางค์ไทย
และกลุ่มนาฏศิลป์ไทย สำนักการสังคีต
กำกับการแสดง ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
บัตรราคา 200, 150, 100 บาท จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th และทางเคาท์เตอร์
(ห้องจำหน่ายบัตร) ระหว่างวันที่ 9 - 19 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร)
ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342
โทร. 0 2221 0171