รายการแสดง

การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
การแสดงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
รายการแสดง
๑. รำถวายพระพร
๒. การบรรเลง-ขับร้องดนตรีสากล
๓. โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "บารมีปกเกล้าพระแม่เจ้าสีดา"
นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สุรัตน์ เอี่ยมสอาด
อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
เวลา ๑๓.oo น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
ชมฟรี
รับบัตรชมการแสดง ๑ ท่าน ต่อ ๑ บัตร ได้ที่ www.ntt.finearts.go.th และรับบัตรชมการแสดงทางเคาน์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร)
ระหว่างวันที่ ๓o กรกฎาคม - ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา o๙.oo - ๑๕.oo น.
วันแสดง รับบัตรทางเคาน์เตอร์ (ห้งจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง หรือจนกว่าบัตรจะหมด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร o ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ หรือ
o ๒๒๒๑ o๑๗๑ ในวันและเวลาราชการ