รายการแสดง

ละครชาดก เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์ชูชก และกัณฑ์กุมาร

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ขอเชิญชม

กิจกรรมโครงการจัดการแสดงแนวอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมด้านนาฏดุริยางคศิลป์

การเสวนาทางวิชาการ

เรื่อง “มหาชาติอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยในแง่มุมต่างๆ


 วิทยากรโดย

          อาจารย์บุญเตือน ศรีวรพจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรศาสตร์ (ภาษาและวรรณกรรมกรมศิลปากร

          อาจารย์ธนโชติ เกียรติณภัทร    ภาควิชาภาษาไทย และภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

และการแสดงละครชาดก เรื่องมหาเวสสันดร กัณฑ์ชูชก และกัณฑ์กุมาร

วันที่  กันยายน ๒๕๖๕ 

เวลา ๑๓.๐๐ .

 โรงละครแห่งชาติ


นำแสดงโดย​​   ศิลปินสำนักการสังคีต 

กำกับการแสดงโดย     ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

#ชมฟรี

รับบัตรชมการแสดง (ท่านละไม่เกิน  ใบตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป  ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ .) และรับบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th 

(เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการโทร ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ  ๒๒๒๑ ๐๑๗๑