รายการแสดง

การแสดงคอนเสิร์ตและการบรรเลงวงออร์เคสตรา เพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศรพรหมาศ ประกอบการแสดง

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต  กรมศิลปากร

ขอเชิญชม การแสดงคอนเสิร์ตและการบรรเลงวงออร์เคสตรา เพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศรพรหมาศ ประกอบการแสดง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  โรงละครแห่งชาติ

อำนวยเพลงโดย วานิช  โปตะวนิช , ธนู  รักษาราษฎร์

แสดง  บรรเลง  ขับร้อง โดย  ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร     

บัตรราคา ๒๐๐๑๕๐๑๐๐ บาท

เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ

(เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด