รายการแสดง

การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ และการบรรเลงวงออร์เคสตราจากตับพรหมาสตร์ ประกอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร กรมส่งเสริมวัฒนธรรม สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ขอเชิญชม

การแสดงทางวัฒนธรรม “มหกรรม นาฏะ ดนตรี คีตการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ เวลา ๑๔.๐๐ น.

รายการแสดง
- วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ และการบรรเลงวงออร์เคสตราจากตับพรหมาสตร์ ประกอบการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ โดย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

- วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ฯ
เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "พระรามราชสุริยวงศ์" โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

- วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การแสดงพื้นบ้านไทย ชุด "ร่วมใจภักดิ์ น้อม ฯ จงรักพระทศมินทร์" โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

- วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ชุด "รัตนโกสินทร์ แผ่นดินสยาม" โดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

#ชมฟรี

รับบัตรชมการแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
และรับบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑