รายการแสดง

ทดสอบระบบจำหน่ายบัตรฟรี

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

ทดสอบจำหน่ายบัตรฟรี ในการแสดงพิเศษ