รายการแสดง

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “Song To Remember”

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด “Song To Remember”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
นาวี คชเสนี อำนวยเพลง

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการบรรเลงและขับร้อง อาทิเพลง หนึ่งหญิงสองชาย รักต้องห้าม เสียดาย โพระดก เธอ สมิหราราตรีเสียดาย พรพี่ สั่งรัก ในฝัน ง้อเพราะรัก หนึ่งใจสองรัก Hava Nagila ฯลฯ

ศิลปินกรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์ สมเจตน์ ภู่นา กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ มานิต ธุวะเศรษฐกุล ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ อิสรพงศ์ ดอกยอ ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ และธนิษฐา นิลบุตร

ศิลปินรับเชิญ อุมาพร บัวพึ่ง อุไรวรรณ ทรงงาม ดร.พิทยา พุกกะมาน ภัทรบูรณ์ วัฒนสมบัติ ประจิตร ปริวิสุทธิ์ ภูริช ปริวิสุทธิ์ จิดาภา เตชะวิเศษ อาเธอร์ ปัญญะโชติ ศักดิ์ชัย เตชะวิเศษ เพ็ญแจ อัครบวร พัชรี บูรณะปัทมะ และปรัชญา ธรรมโชติ

บัตรราคา 200, 150, 100 บาท
เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา 09.00 – 15.30 น.) และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ 0 2221 0171