รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัตลุง ตรีเมฆ

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกสัตลุง ตรีเมฆ
วันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ
นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สมชาย อยู่เกิด
บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท
เริ่มจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.) และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th (เปิดด้วยโปรแกรมเว็บเบราเซอร์ อาทิ Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

ภาพประกอบ