รายการแสดง

ทดสอบจำหน่ายบัตร

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

ทดสอบจำหน่ายบัตร

ระหว่างวันที่ 10มกราคม- 2 เมษายน2565