รายการแสดง

ทดสอบการแสดงโขน

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 10 นาที

เนื้อหาการแสดง

้าาเ