รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ขุนยักษ์ผู้ภักดี” วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

โขน เรื่องรามเกียรติ์
ชุด “ขุนยักษ์ผู้ภักดี”

วันเสาร์ที่ ๒๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท
วันเสาร์ที่ ๒๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓ จำหน่ายบัตรวันที่ ๑๔ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓
วันเสาร์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำหน่ายบัตรวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ – วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
ซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่เว็บไซต์ www.ntt.finearts.go.th และห้องจำหน่ายบัตรชมการแสดง วันแสดง (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ ในวันและเวลาราชการ