รายการแสดง

ตัวอย่างผังที่นั่งชั้นบน

ระยะเวลาการแสดง 1 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง