รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓

ระยะเวลาการแสดง 3 ชั่วโมง

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร

วันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สมชาย อยู่เกิด
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐, ๖๐ บาท
ซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่เว็บไซต์ https://ntt.finearts.go.th และเคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๖๓
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑