รายการแสดง

ดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด “หลากสำเนียงเสียงลีลานาฏศิลป์” วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม
รายการดนตรีไทยไร้รสหรือ
ชุด “หลากสำเนียงเสียงลีลานาฏศิลป์”
วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ โรงละครแห่งชาติ

รายการแสดง
๑.การบรรเลงประกอบการแสดง ชุดฟ้อนสาวไหม
๒.การบรรเลง - ขับร้องประกอบการแสดงละครพันทาง
เรื่องพระลอ ตอนพระลอลาแม่-เสี่ยงน้ำ
๓.การแสดง ชุดระบำมวยไทย
๔.การบรรเลง - ขับร้องประกอบการแสดงละครเสภา
เรื่องไกรทอง ตอนปราบชาละวัน
๕.การบรรเลง - ขับร้องประกอบการแสดง
ชุดระบำพม่า - มอญ
๖.การบรรเลง - ขับร้องประกอบการแสดงละครพันทาง
เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระรามรบกามนี

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
ออกแบบการแสดง สมชาย ทับพร
กำกับการแสดงโดย วันทนีย์ ม่วงบุญ
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐, ๖๐ บาท
ซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่เว็บไซต์ https://ntt.finearts.go.th
และเคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร วันที่ ๓ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร)
ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ)
โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑