รายการแสดง

รามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดปราบกากนาสูร

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย สมชาย อยู่เกิด
อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

ซื้อบัตรชมการแสดงได้ที่เว็บไซต์ https://ntt.finearts.go.th และเคาท์เตอร์จำหน่ายบัตร วันที่ ๓ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐, ๖๐ บาท
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑