รายการแสดง

ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด “Song To Remember”

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
ชุด “Song To Remember”
โดย วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
นาวี คชเสนี อำนวยเพลง
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ โรงละครแห่งชาติ
************************
รายการบรรเลงและขับร้อง
อาทิเพลง ขยี้รัก ไม่ขยี้รัก โสนสะเดา จ้าวไม่มีศาล ในฝัน What a Felling, When The Boy In Your Arms, Women In Love, Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree, Y.M.C.A, When Will I See You Again ฯลฯ

ศิลปินกรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์
กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ มานิต ธุวะเศรษฐกุล
ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ ธัญญ์นรี วีณากร อิสรพงศ์ ดอกยอ ถิรวัฒน์ ศรีสุรางค์ โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ ธนิษฐา นิลบุตร

ศิลปินรับเชิญ พัชรี บูรณะปัทมะ อาเธอร์ ปัญญะโชติ
กันยารัตน์ กุยสุวรรณ อุไรวรรณ ทองงาม วนิดา ชาติวงศ์
ฤทธิ์ตะวัน เชยจันทร์ผลิ นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปบัตรราคา 200, 150, 100 บาท
จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th
ระหว่างวันที่ 6 – 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรที่ห้องจำหน่ายบัตร ก่อนการแสดง 2 ชั่วโมง
สอบถาม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 โทร. 0 2221 0171