รายการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "ขุนยักษ์ผู้ภักดี" เพิ่มรอบการแสดง

ระยะเวลาการแสดง 2 ชั่วโมง 30 นาที

เนื้อหาการแสดง

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร เพิ่มรอบการแสดง

โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด "ขุนยักษ์ผู้ภักดี"

วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์
อำนวยการแสดงโดย เอนก อาจมังกร ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

จำหน่ายบัตรออนไลน์ https://ntt.finearts.go.th ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒
จำหน่ายบัตรชมการแสดงทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร)
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.
วันแสดง จำหน่ายบัตรทางเคาท์เตอร์ (ห้องจำหน่ายบัตร) ก่อนการแสดง ๒ ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑ ในวันและเวลาราชการ