ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญชมการแสดง โครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่ ๖๓

พ. 15 มกราคม 2563
ดาวน์โหลด
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดง โครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่ ๖๓ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วันและเวลาราชการ โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑