ภาพกิจกรรม

การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"

ส. 16 กุมภาพันธ์ 2562
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล" จัดแสดงในวันเสาร์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ ดำเนินรายการ โดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ อำนวยการแสดง เอนก อาจมังกร รายการแสดง ประกอบด้วย ๑. การบรรเลงวงเครื่องสาย เพลงโหมโรงชมสมุทร โดย วงตักศิลา ๒. การบรรเลงวงมโหรี เพลงแขกมอญสามชั้น ออกภาษา โดย สำนักการสังคีต ๓. การบรรเลงวงเครื่องสาย เพลงชุดระบำแขก ท้ายเดี่ยวซอด้วงและซออู้ เพลงพญาครวญ โดย วงบุนนาค ๔. การบรรเลงวงเครื่องสายเครื่องคู่ เพลงล่องลมสามชั้น ท้ายเดี่ยวซอด้วง เพลงม้าย่อง โดย วงสายทิพย์ ๕. การบรรเลงวงเครื่องสาย เพลงฉิ่งพระยาพายเรือ โดย สำนักการสังคีต ๖. การบรรเลงวงเครื่องสาย เพลงโหมโรงเชิดนอก ท้ายเดี่ยวซอด้วง เพลงสุรินทราหู และเพลงสารถี โดย วงศิษย์ครูวรยศ ศุขสายชล ๗. การบรรเลงวงเครื่องสาย เพลงตะเลงรัญจวนเถา โดย วงกอไผ่ ๘. การบรรเลงเดี่ยวซอด้วง และเดี่ยวระนาดเอก เพลงเชิดนอก โดย วรยศ ศุขสายชล และทวีศักดิ์ อัครวงษ์ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง ประกอบการแสดงหนังใหญ่ ๙. การบรรเลงวงเครื่องสาย เพลงแขกลพบุรีสามชั้น โดย วงโครมทอง


การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"
การแสดงดนตรีไทยรายการดนตรีไทยไร้รสหรือ ชุด ดนตรีไทยพรรณนา "สายเสียงทิพย์ สำเนียงซอ ครูวรยศ ศุขสายชล"