ภาพกิจกรรม

รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด ร้อยเรียงสำเนียงไทย

จ. 16 ธันวาคม 2562
รายการศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย" บรรเลง โดย วงดุริยางค์สากล สำนักการสังคีต กรมศิลปากร อำนวยเพลง โดย ธนู รักษาราษฎร์ ออกแบบรายการ โดย พบภัค งามเจริญ ดำเนินรายการ โดย กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ขับร้อง โดย ศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ดวงดาว เถาว์หิรัญ สุรพัฒน์ โสภณวิมลรุจน์ มานิต ธุวะเศรษฐกุล ณัฐธิกา เอี่ยมท่าไม้ ธัญญ์นรี วีณากร อิสรพงศ์ ดอกยอ โฉมวิลัย ยูฮันเงาะ ธนิษฐา นิลบุตร กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ


ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย"
ศิลปากรคอนเสิร์ต ชุด "ร้อยเรียงสำเนียงไทย"